Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας - Ερευνητικά Πεδία

Ερευνητικά Πεδία

B2B Μάρκετινγκ

Το Βιομηχανικό (Βusiness to Βusiness) Μάρκετινγκ μελετά τη λειτουργία του μάρκετινγκ στη βιομηχανική αγορά, αναφέρεται δηλαδή στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και οργανισμών και αντλεί τις ιδιαιτερότητές του από τη φύση του πελάτη-αγοραστή, ο οποίος είναι επαγγελματίας και όχι ιδιώτης. Παραδείγματα μελέτης: οι βασικές διαφοροποιήσεις μεταξύ βιομηχανικών και καταναλωτικών αγορών,  η έρευνα και τμηματοποίηση βιομηχανικών αγορών κ.α.

Διαφήμιση & Επικοινωνία Μάρκετινγκ

Η Διαφήμιση αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας για το μάρκετινγκ.  Η ενίσχυση της επίγνωσης, η δημιουργία θετικής στάσης, η διαμόρφωση εικόνας, η προώθηση της δοκιμής, της αγοράς και της επανακατανάλωσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας αποτελούν ορισμένους από τους στόχους που εξυπηρετεί. Κεντρικό αντικείμενο μελέτης συνιστούν οι παράγοντες και οι διαδικασίες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα ενός διαφημιστικού μηνύματος.

Διεθνές Μάρκετινγκ

Το διεθνές μάρκετινγκ εστιάζει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και αξιοποίηση των ευκαιριών που η παγκοσμιοποίηση της αγοράς δημιουργεί για μια επιχείρηση. Το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον, η έρευνα αγοράς σε διεθνές επίπεδο, τα εμπόδια και τρόποι εισόδου στις διεθνείς αγορές, οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες, η τυποποίηση/προσαρμογή της πολιτικής προϊόντος, τιμολόγησης, διανομής και επικοινωνίας, αποτελούν μερικά παραδείγματα μελέτης.

Διεθνής και Συγκριτική Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η ΔΑΔ σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μελετά την εφαρμογή των πρακτικών της ΔΑΔ στο διεθνές πλαίσιο. Ασχολείται με τη σύγκριση διαφορετικών μοντέλων εφαρμογής της ΔΑΔ σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Δίκτυα Διανομής και Logistics

Η διανομή αποτελεί ένα από τα τέσσερα στοιχεία του μείγματος μάρκετινγκ. Αφορά σε αποφάσεις που άπτονται της οργάνωσης και διοίκησης των δικτύων διανομής και εφοδιασμού μιας επιχείρησης. Ενδεικτικά θέματα μελέτης αποτελούν ο σχεδιασμός και δομή ενός δικτύου, οι μορφές συνεργασίας και συγκρούσεων ανάμεσα στα μέλη του δικτύου, η διαχείριση των αποθεμάτων και η μεταφορά και αποθήκευση εμπορευμάτων.

Διοίκηση Αλλαγών

Μελετά τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εφαρμογή οργανωσιακών αλλαγών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με σκοπό την υποστήριξη της επιτυχημένης μετάβασης τους  από μία παρούσα κατάσταση σε μία επιθυμητή κατάσταση.  Στηρίζεται σε θεωρίες και μοντέλα που προέρχονται από τη στρατηγική, την οργανωσιακή συμπεριφορά και ψυχολογία, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την ηγεσία.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού αφορά σε θέματα όπως η στρατηγική διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, η διοίκηση αμοιβών/παροχών και κινήτρων, οι εργασιακές σχέσεις, ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού, η εσωτερική επικοινωνία κ.α.

Διοίκηση Καριέρας

Μελετά τους παράγοντες που εμποδίζουν ή προωθούν την εξέλιξη των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, τόσο σε επίπεδο ατόμου (π.χ. ατομικά χαρακτηριστικά, στρατηγικές καριέρας, μοντέλα διαχείρισης καριέρας) όσο και σε οργανωσιακό επίπεδο (π.χ. πρακτικές διοίκησης καριέρας, εταιρική κουλτούρα).

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Η επιχειρηματικότητα αφορά τη δημιουργία και διοίκηση νέων επιχειρήσεων, ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες προσβλέπουν στην ικανοποίηση μιας ανάγκης, ή στην κάλυψη ενός κενού με καινοτομικό τρόπο. Η μελέτη της επιχειρηματικότητας ξεκινάει από την απόφαση επιχειρηματικής δραστηριότητας και καλύπτει τη διοίκηση της νέας επιχείρησης, τη διαδοχή και την προσαρμογή της κατά τη φάση ανάπτυξής της. Θέματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα είναι η λειτουργία των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και η καινοτομία στα πλαίσια μεγαλύτερων οργανισμών.

Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

Το διαδίκτυο και γενικότερα οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας αποτελούν πλέον ιδιαίτερα σημαντικούς παράγοντες εξέλιξης και διαμόρφωσης των σημερινών αγορών προσφέροντας στις επιχειρήσεις νέες δυνατότητες, ευκαιρίες αλλά και προβληματισμούς. Η έρευνα σε αυτό το πεδίο στοχεύει στην κατανόηση των επιπτώσεων των νέων αυτών μέσων στις αντίστοιχες στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ της επιχείρησης.

Μάρκετινγκ Εμπορίου

Ασχολείται με τα ιδιαίτερα φαινόμενα και ζητήματα του εμπορίου. Περιλαμβάνει θέματα εμπορικής πολιτικής όπως η διοίκηση συλλογής εμπορευμάτων, η επικοινωνιακή πολιτική της εμπορικής επιχείρησης, η πολιτική τιμών, η διαχείριση του χώρου του καταστήματος, ο τόπος εγκαταστάσεως, η ατμόσφαιρα των καταστημάτων, και η εξυπηρέτηση πελατών.

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών

Ο κλάδος του μάρκετινγκ υπηρεσιών ασχολείται με τη διερεύνηση των επιπτώσεων των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών συγκριτικά με τα αγαθά στη συμπεριφορά των καταναλωτών και σε στρατηγικά ζητήματα του μάρκετινγκ.

Μοντέλα Μάρκετινγκ

Μέσω των μοντέλων επιχειρείται η επιστημονική ερμηνεία σχέσεων και φαινομένων στο φως των εμπειρικών δεδομένων. Η έρευνα στα μοντέλα μάρκετινγκ χρησιμοποιεί και αναπτύσσει προηγμένες στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους. Η δομή των μοντέλων και ο τρόπος εμπειρικής εκτίμησης τους καθορίζεται από τη μορφή των μεταβλητών και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους.

Οργανωσιακή Συμπεριφορά & Ψυχολογία

Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ψυχολογία μελετά τη συμπεριφορά και τις γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες των ατόμων σε σχέση με το εργασιακό τους περιβάλλον.

Πολιτική Προϊόντος

Η Πολιτική Προϊόντος εστιάζει στις στρατηγικές αποφάσεις που άπτονται  του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μίας επιχείρησης. Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος, η ανάπτυξη, η τροποποίηση και η κατάργηση προϊόντων, οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας των νέων προϊόντων και η υιοθέτηση και διάχυση καινοτομιών αποτελούν μερικά ενδεικτικά θέματα μελέτης.

Προσωπική Πώληση & Διοίκηση Πωλήσεων

Η Προσωπική Πώληση αφορά στη μελέτη της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης μεταξύ και εντός ατόμων/επιχειρήσεων έτσι ώστε να δημιουργηθεί οικονομική ανταλλαγή μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας αξίας. Η Διοίκηση Πωλήσεων, αφορά στη στρατηγική διοίκησης των ατόμων που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή.

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Ασχολείται με τη μελέτη των εναλλακτικών στρατηγικών δημιουργίας διαρκούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω της αποτελεσματικής κατανομής των επιχειρησιακών πόρων και των κατάλληλων ενεργειών μάρκετινγκ. Για παράδειγμα περιλαμβάνει την ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, την αξιολόγηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, την επιλογή αγορών στόχων, την παρακολούθηση και τον έλεγχο προγραμμάτων μάρκετινγκ κ.α.

Συμπεριφορά Καταναλωτή

Αφορά στη μελέτη των διαδικασιών μέσω των οποίων  οι καταναλωτές αναζητούν, επιλέγουν, αποκτούν, χρησιμοποιούν και απορρίπτουν αγαθά και υπηρεσίες. Παραδείγματα μελέτης: oι επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος και οι εσωτερικές διεργασίες στη λήψη αγοραστικών αποφάσεων όπως οι αξίες, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος ζωής, οι στάσεις, τα συναισθήματα κ.α.

Σχεσιακό Μάρκετινγκ

Το σχεσιακό μάρκετινγκ εστιάζει στο πως μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει, διατηρήσει και αναπτύξει μακροχρόνιες, αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες της. Η κεντρική φιλοσοφία του είναι ότι δίνοντας έμφαση στις σχέσεις με τους εμπορικούς εταίρους, και όχι αποκλειστικά στις εμπορικές συναλλαγές, θα μπορέσει η επιχείρηση να προσφέρει αυξημένη αξία στον πελάτη και να αποκτήσει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τιμολογιακή Πολιτική

Αφορά στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών για τον σχεδιασμό της κατάλληλης πολιτικής με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας.

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή των βασικών αρχών και στρατηγικών μάρκετινγκ στο πεδίο της τουριστικής αγοράς. Περιλαμβάνει εξειδικευμένα θέματα όπως για παράδειγμα τα κίνητρα και η ικανοποίηση του τουρίστα, η έρευνα και τμηματοποίηση της τουριστικής αγοράς, η προώθηση τουριστικών αγαθών και υπηρεσιών, η διαφήμιση και επωνυμία τουριστικών προορισμών, η τουριστική βιομηχανία, κλπ.

Άλλο

Ερευνητικά πεδία που εντάσσονται σε άλλους επιστημονικούς κλάδους και περιοχές όπως η Οικονομική Επιστήμη, η Κοινωνική Ψυχολογία, η Οικονομική Ψυχολογία, η Ηλεκτρονική Επικοινωνία, οι Ποσοτικές Μέθοδοι, η Ανάλυση Επιχειρηματικών Αποφάσεων κ.λπ.