Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας - Ερευν. Έργα - Διατριβές

Ερευνητικά Έργα - Διατριβές

Τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό Ερευνητικών και Συμβουλευτικών έργων με Εθνική και Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΟΠΑ. Χάρις στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία που διαθέτουν,  τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος αναλαμβάνουν επίσης Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Συνεργασίες με έναν ευρύ αριθμό Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα.

Τέλος οι φοιτητές που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος διεξάγουν έρευνα στα κύρια γνωστικά πεδία, αλλά και σε συγγενή πεδία που διδάσκονται στο τμήμα.